This registration is only for club owners, managers, and accountants. There are no accounts for clubs themselves or for dancers. The accounts are separate for each person, with their own permissions. You may choose below whether you want to create a new club or join an existing one.

  • Your password can’t be too similar to your other personal information.
  • Your password must contain at least 8 characters.
  • Your password can’t be a commonly used password.
  • Your password can’t be entirely numeric.

  Enter the same password as before, for verification.

  UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Zawarta w dniu 2022-08-08, pomiędzy:

  Związkiem Stowarzyszeń POLSKI ZWIĄZEK TAŃCA z siedzibą we Wrocławiu,
  adres: ul. Lucjana Siemieńskiego 17/5, 50-228 Wrocław,
  zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000375426, posiadającym numer NIP 8951986973, numer REGON 021433777, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zbigniewa St. Zasadę,
  zwanym w dalszej części umowy Podmiotem przetwarzającym,

  a

  nazwa firmy: -,
  adres: -, - -,
  numer NIP: -,
  zwanym w dalszej części umowy Podmiotem powierzającym,

  zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami, o treści następującej:

  § 1 [Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

  1. Podmiot powierzający przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 24 i 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
  2. Podmiot powierzający oświadcza, iż posiada niezbędne zgody i oświadczenia do przetwarzania danych osobowych, które będą przekazywane w ramach niniejszej umowy.
  3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
  4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

  § 2 [Zakres i cel przetwarzania danych]

  1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone mu na podstawie Umowy dane osobowe w postaci wszystkich informacji o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  2. Przekazane przez Podmiot powierzający dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji postanowień celów statutowych Związku Stowarzyszeń POLSKI ZWIĄZEK TAŃCA.

  § 3 [Obowiązki podmiotu przetwarzającego]

  1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
  2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych.
  3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
  4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt. b Rozporządzenia RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
  5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Podmiotowi powierzającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Podmiotowi powierzającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
  7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Podmiotowi powierzającemu, lecz nie później niż po upływie 24 godzin.

  § 4 [Prawo kontroli]

  1. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że będą współpracowały w przypadku konieczności udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia, a w szczególności do umożliwienia przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. h Rozporządzenia.
  2. Strony realizować będą prawo kontroli w godzinach swojej pracy i z minimum 48 godzinnym uprzednim zawiadomieniem.
  3. Strony zobowiązują się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie przez siebie wskazanym, jednakże nie dłuższym niż 7 dni.

  § 5 [Dalsze powierzenie danych do przetwarzania]

  1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu powierzającego.
  2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Podmiotu powierzającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Podmiot powierzający, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  3. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie.
  4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Podmiotu powierzającego za nie wywiązanie się z ciążących na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

  § 6 [Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego]

  1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
  2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, a w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  § 7 [Czas obowiązywania umowy]

  1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony oraz obowiązuje Strony od dnia jej zawarcia przez czas trwania umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej podobnej umowy, zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Podmiotem powierzającym.

  § 8 [Rozwiązanie umowy]

  1. Umowa zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
  2. Strony są uprawnione do rozwiązania umowy z ważnych powodów, a w szczególności:
   1. uchybień stwierdzonych podczas kontroli oraz nie usunięcia ich w wyznaczonym terminie,
   2. przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową,
   3. nie posiadania niezbędnej zgody lub oświadczeń na przetwarzanie danych osobowych przez podmiot powierzający,
   4. powierzenia przetwarzanych danych osobowych innemu podmiotowy bez zgody Podmiotu powierzającego.

  § 9 [Obowiązek zachowania poufności]

  1. Strony zgodnie ustalają, że w okresie trwania umowy oraz przez okres jednego roku po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie powzięły w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (klauzula poufności).
  2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Podmiotu powierzającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
  3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Podmiotu powierzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

  § 10 [Postanowienia końcowe]

  1. Strony zgodnie ustalają, że korespondencja wysłana na adres wskazany przez Stronę w niniejszej umowie i nieodebrana po dwukrotnym awizowaniu uważa się za skutecznie doręczoną.
  2. W okresie trwania umowy strony są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu do doręczeń. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni wskazany przez stronę adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
  3. Strony zgodnie ustalają, że przeniesienie przez jedną ze stron umowy praw i obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy na osobę trzecią, w szczególności w drodze przelewu wierzytelności, może nastąpić jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony umowy.
  4. Strony zobowiązują się dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania niniejszej umowy w drodze wzajemnych negocjacji i rozmów. Jeżeli strony nie wypracują rozwiązania polubownego, poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Podmiotu Przetwarzającego.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowania znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  Podmiot powierzający: -
  Podmiot przetwarzający: POLSKI ZWAZEK TAŃCA

  Registration Active tournaments Tournament results Dancer results Contact